Billackering Vallentuna

Motorbloggen för motorälskare

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter, både föremål och ämnen, som är miljöfarliga eller kan orsaka skador på människor eller egendom om de inte transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Exempel på farligt gods är explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor, andra brandfarliga ämnen och giftiga, frätande, radioaktiva eller smittfarliga ämnen. Hanteringen av farligt gods regleras i Lagen om transport av farligt gods (2006:263), vars syfte är att förhindra skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den myndighet som kontrollerar att lagen efterlevs.

UN-nummer

Farligt gods ska klassas med ett UN-nummer. UN-numret anger vilken typ av ämne det är som transporteras. UN-standarden är framtagen av en underavdelning till FN-rådet ECOSOC, som ansvarar för ekonomiska och sociala frågor. När man köper en behållare för transport av farligt gods bör man också kontrollera att behållaren är UN-märkt, det betyder att den är godkänd för att hålla farliga ämnen vid transport. Är du osäker bör du alltid fråga försäljaren om vilka användningsområden behållaren är avsedd för.

ADR och RID

ADR och RID (de svenska versionerna benämns ADR-S och RID-S) är internationella överenskommelser för hur farligt gods ska transporteras på väg respektive järnväg. För att en svensk lastbilschaufför eller tågförare ska få transportera farligt gods måste han ha ett ADR-S- eller RID-S-intyg, som han får efter en säkerhetsutbildning. I ADR-S och RID-S finns bestämmelser kring hur och var man får köra, lastning och lossning, handlingsplaner vid olyckor mm.

IBC-tankar

En IBC-tank är en behållare avsedd för bland annat transport av brandfarliga eller frätande vätskor, exempelvis diesel- En IBC-tank är en kvadratisk tank i polyetenplast med en stålram för extra säkerhet. IBC-tanken står på en lastpall av trä eller plast så att den lätt kan lyftas och förflyttas med hjälp av en gaffeltruck. En IBS-tank är idealisk för längre transporter av farligt gods på exempelvis tåg och järnvägar. På grund av sin form medger den en effektiv och säker lastning och lossning.

Gasflaskor

För att transportera farliga gaser behövs godkända gasflaskor. Gasflaskorna är tryckbehållare och måste hanteras och transporteras med stor försiktighet av en utbildad chaufför. Transport av gas måste ske i öppna lastutrymmen för att förhindra att chaufför eller annan personal andas in läckande gas. Misstänker chauffören en läcka ska han omedelbart stanna och kontakta räddningstjänsten.

MSB och Transportstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är tillståndsmyndighet vid transport av farligt gods på väg och järnväg, och Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för luft- och sjötransporter. Det är dessa myndigheter som skapar regel och utfärdar tillstånd kring hantering och transport av farligt gods. Vill du veta mer kan du besöka dessa myndigheters webbsidor.

21 Oct 2017

MOTORBLOGGEN

Välkommen till Billackering Vallentunas Motorblogg! Den här bloggen är för oss alla som älskar motorer och bilar. Vi är ingen traditionell bilblogg, utan vi skriver om det mesta som kan ha och göra med bilar, allt från transport, körskolor, lackering, bärgning och annat som kan vara nyttigt för bilförare. 

Njut av läsningen.